Skip to main content

Pensioenadvies bij bedrijfsfusie

Meijer Pensioen

Pensioenadvies bij bedrijfsfusie

Pensioenadvies bij bedrijfsfusie? Een bedrijfsfusie of fusie van een onderneming kan grote invloed hebben op de pensioentoezeggingen van alle betrokken werknemers. De rechten en verplichtingen van een werknemer in het geval van een dergelijke overgang zijn vastgelegd in art. 7:662 tot en met 7:665 BW. In deze omstandigheden van een overdracht of overgang van een onderneming of een deel daarvan kan onder bepaalde voorwaarden een collectieve waardeoverdracht plaatsvinden. De bevoegdheid tot collectieve waardeoverdracht is afhankelijk van de wijze waarop de overgang van de onderneming juridisch wordt vormgegeven.

Er zijn drie vormen te onderscheiden:
A. Juridische fusie
B. Aandelenfusie
C. Bedrijfsfusie

A. Juridisch Fusie

Bij een juridische fusie gaat het gehele vermogen van één of ondernemingen met dezelfde rechtsvorm onder algemene titel over op een andere onderneming. Als gevolg van de fusie houden de fuserende rechtspersonen, met uitzondering van de verkrijgende rechtspersoon, op te bestaan. Kenmerkend is dat de rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon blijven bestaan en van rechtswege geheel overgaan op de verkrijgende rechtspersoon. Deze fusievorm heeft geen gevolgen voor de pensioentoezeggingen.

B. Aandelenfusie

In het geval van een aandelenfusie vindt een verschuiving plaats in de zeggenschap over een onderneming, doordat een rechtspersoon via aandelentransacties een meerderheid van aandelen verwerft in een andere rechtspersoon. In tegenstelling tot de zeggenschap verandert de rechtspersoon niet. De overgang van de aandelen heeft dan ook geen gevolgen voor de
pensioensituatie van de betrokken werknemers.

C. Bedrijfsfusie

Van een bedrijfsfusie wordt gesproken wanneer de individuele activa en passiva (van een zelfstandig onderdeel) van een rechtspersoon worden overgedragen aan een andere rechtspersoon. Er is dus sprake van een duurzame samenvoeging van ondernemingen. De hoofdregel, verwoord in art. 7:663 BW, luidt dat de rechten en verplichtingen die op dat moment voor de werkgever uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien bij de overgang van een onderneming automatisch overgaan naar
de verkrijgende onderneming. Er zijn een aantal situaties in de denken bij de overgang van een onderneming, deze zullen onderstaand worden uiteengezet en toegelicht.

Pensioenrisico bij fusie onderneming

Bij de fusie van de onderneming gelden er een aantal regels uit de Pensioenwet (PW). Omdat pensioen onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden gelden er een aantal eisen en plichten voor de lopende pensioenregeling. Zo kan b.v. de oude werkgever nog een jaar hoofdelijk verbonden zijn voor het nakomen van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.

Omdat de verkrijger dus van rechtswege de lopende pensioenregeling overneemt, en hiervoor direct aansprakelijk is, is het voor hem van belang om te weten of de lopende pensioenregeling wel aan alle wettelijke eisen voldoet, of alle premies is het verleden zijn voldaan (oude werkgever is nog slechts een jaar verbonden), of alle werknemers wel zijn aangemeld als deelnemer en wat de toekomstige financiële verplichtingen kunnen zijn van een onderwerp als waardeoverdracht.

Indien de verkrijger met zijn werknemers een pensioenovereenkomst heeft gesloten en hij doet hetzelfde aanbod aan de werknemers die zijn overgenomen dan is artikel BW 7.663 niet van toepassing. Een en ander op grond van artikel BW 7.664.

Werkgeverpensioen en een fusie

Meijer Pensioen biedt u uw werknemers een goede en betaalbare pensioenregeling. Passend binnen uw budget en eenvoudig te beheren. Heeft u vragen over uw pensioen bij fusie van uw bedrijf en of verandering van baan? Neem contact op met ons en wij vertellen u alles over een betaalbaar pensioenfusie voor u en of uw werknemers.

(Collectief)werknemers pensioen bij een fusie

Meijer Pensioen biedt u uw werknemers een goede en betaalbare pensioenregeling. Passend binnen uw budget en eenvoudig te beheren. Op een extra papierwinkel zit u tenslotte niet te wachten. Neem contact op met ons en wij vertellen u alles over een betaalbaar fusie van uw werknemerspensioen.

Advies in bedrijfsfusie en pensioen

Veel werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Alhoewel er grote verschillen zijn tussen de regelingen, geldt voor alle pensioenregelingen dat u de mogelijkheid krijgt om aanvullende pensioenrechten op te bouwen. Neem contact op met ons en wij vertellen u alles over een betaalbaar fusies van een pensioen voor u en of uw werknemers.

Zie ook de website van de toezichthouder op de financiële markt (Autoriteit Financiële Markten).

Keywords
Consultancy, Pensioen, Groningen, Friesland, Noord Nederland, Pensioen, Advies, Consultant, Adviseur, Pensioenadvies, Actuaris, Groningen, Drenthe, Friesland, Noord Nederland, Werknemer, Werknemerspensioen, Pensioenregeling, Collectieve pensioenregeling, Collectief pensioen, Ondernemingsraad, Pensioenadviseur, Pensioenberekening, Second opinion, Pensioencommunicatie, Pensioenvoorlichting, Communicatie, Voorlichting, Echtscheiding, Waardeoverdracht, Fusie, Overname, Onafhankelijk, Helder, Transparant, Duidelijk, Begrijpelijk, Betrouwbaar, Betaalbaar, WFT, AFM, Gelijkwaardigheidstoets, Bedrijfstak Pensioenfonds, Bbf 2000, DIspensatie pensioenregeling.
Meijer Pensioen Onafhankelijk Pensioen advies / Klanten

Edwin Meijer

Onafhankelijk Pensioenadviseur

Meijer Pensioen

Over ons

Meijer Pensioen is te vinden in Zuidlaren en Amersfoort en is in heel Nederland actief. Afstand is geen beperkende voorwaarde voor de dienstverlening.

Meijer Pensioen is in 2014 opgericht door Edwin Meijer en Gonard Wagenaar. Gonard geeft vanuit Consensio BV al jaren specialistische ondersteuning op het gebied van stamrecht lijfrente/gouden handdruk, oudedagsverplichting en pensioen in eigen beheer (PEB). Edwin Meijer vult deze dienstverlening vanuit Meijer Pensioen aan met bijzondere focus op het werknemerspensioen.

Edwin Meijer is als actuaris (verzekeringswiskundige) al jaren werkzaam in de pensioenwereld. Vooral door zijn rekentechnische achtergrond is hij zeer goed in staat de pensioenmaterie, als ook de verschillende pensioenproducten die in de markt worden aangeboden, te doorgronden en te beoordelen. Gecombineerd met het feit dat hij in staat is om de vaak vrij ingewikkelde pensioenzaken in begrijpelijke taal te communiceren, maakt hem dit tot een bijzonder adviseur in de pensioenmarkt.

Meijer Pensioen

Onze diensten

Werkgevers / HR / PZ / Ondernemingsraden

 • Collectieve pensioencontracten: opzetten, onderhouden en verlengen
 • Pensioenberekeningen
 • Second opinion over pensioenoffertes en -dossiers
 • Pensioen quick scan en analyse
 • Pensioencommunicatie/werknemersvoorlichting
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Uitvoeren/controleren van de pensioenadministratie/rekening-courant
 • Adviseren en ondersteunen van ondernemingsraden inzake pensioen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen

Particulieren

 • Pensioen in kaart brengen, analyse en advies
 • Pensioenscenario berekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Advisering met betrekking tot waardeoverdracht

Adviseurs

 • Pensioenberekeningen
 • Advisering en begeleiding met betrekking tot pensioen bij echtscheiding
 • Ondersteuning bij arbeidszaken en pensioen
 • Fusie / overname en de pensioenregeling

Pensioenadvies op maat

‘Een goed pensioen regel je niet even, dat is een zorgvuldig proces waarbij een goed advies essentieel is’